Regelement van inwendige orde

Art.1 – Elke natuurlijke persoon, van beide geslachten en vanaf 3 jaar kan lid worden van turnvereniging VZW GYMNASTICA Oud-Turnhout. Men is lid van het ogenblik dat men de inschrijvingsfiche ingevuld heeft en het lidgeld aan de vereniging is betaald.

Art.2 – Het reglement van inwendige orde zal uitgehangen worden aan het informatiebord in de turnzaal en zal tevens op de club-website worden geplaatst. www.gymnastica-ot.be

Art.3 – De intredende leden zijn verplicht dit reglement te lezen. Bij minderjarigen zijn de ouders die hen inlichten over de clubreglementen.

Art.4 – Een kandidaat lid zal de eerste les een onthaalbrochure en enkele nuttige contacten in ontvangst mogen nemen van de lesgever. ( eveneens beschikbaar op de website)

Art.5 – De twee eerste proeflessen zijn gratis, bij aanvang van de derde les moet het inschrijvingsgeld overgemaakt zijn en de online inschrijving doorgevoerd.

Art.6 – Bij de onthaalbrochure zit een medisch attest dat u bij de eerstvolgende consultatie door de huisdokter dient te laten invullen.

Art.7 – Ouders dienen medische bijzonderheden of allergieën te melden aan de betrokken lesgever(s) en/of het bestuur/technisch coördinator.

Art.8 – Voor drie betalende leden uit hetzelfde gezin is er een korting voorzien.

Art.9 – De ledenbijdrage geldt voor de periode van 1 september t.e.m. 30 juni. In de maand augustus ontvangt elk lid via e-mail een nieuwe betalingsopdracht voor het volgend seizoen.

Art.10 – Er worden geen inschrijvingsgelden terug betaald.

Art.11 – Uw inschrijvingsgeld omvat: Clubbijdrage, verzekeringsbijdrage, de verplichte bijdrage aan de turnfederatie, lidkaart en drie maandelijks tijdschrift van de Gymnastiekfederatie.

Art.12 – De mogelijkheid bestaat een bijkomende verzekering af te sluiten, mits bijbetaling (meer informatie bij onze verzekeringsverantwoordelijke 014/41.96.70 of info@gymnastica-ot.be

Art.13 – De nieuwsbrieven worden per e-mail verstuurd. (indien u niet over een e-mail beschikt gelieve dit aan te geven op de inschrijvingsfiche en/of te melden aan de lesgever.

Art.14 – De gymnasten mogen 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn, doch mogen zij niet op de toestellen spelen, zij wachten tot de training van de voorgaande groep beëindigd is en wacht tot hun lesgever de toestemming geeft om de vloer te betreden.

Art.15 – De kinderen dienen zich onmiddellijk huiswaarts te begeven of afgehaald te worden na het beëindigen van de training, de lesgever zal maximum 10 minuten wachten na zijn/haar lesuur. Het is ook aangewezen uw kinderen af te zetten en op te halen aan de turnzaal aangezien er in de hal of op de parking geen toezicht is.

Art.16 – Omkleden gebeurt in de kleedkamers. (kleding best meenemen naar de turnzaal) er wordt geturnd in sportkledij (short, T-shirt of maillot) geen loopschoenen, enkel turnpantoffels of blote voeten toegelaten.

Art.17 – Tijdens de lessen wordt de toegang ontzegd aan elk onbevoegd persoon.

Art.18 – Er mag geen drank, kauwgum of eten in de turnzaal tijdens, voor of na de lessen, enkel flesjes water zijn toegelaten

Art.19 – Telaatkomers melden zich eerst aan de leiding vooraleer ze hun plaats innemen binnen de groep.

Art.20 – Indien een lid vier achtereenvolgende lessen niet aanwezig is geweest zal er een e-mail verstuurd worden om de eventuele reden te achterhalen.

Art.21 – Men is verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse turnshow. (gaat door in november)

Art.22 – Men is verplicht indien nodig een uniform aan te schaffen om deel te nemen aan de verplichte activiteiten van de club. (aanschaffen uniformen zie nuttige contacten in de onthaalbrochure)

Art.23 – Men is verplicht over te stappen naar een andere afdeling als men de maximum leeftijd heeft bereikt in de huidige afdeling.

Art.24 – Wedstrijdgroepen zijn enkel toegankelijk na selectie en op jonge leeftijd.

Art.25 – De lesgever zorgt voor de orde en een gunstig verloop van de trainingen.

Art.26 – De leden zijn volstrekt gehoorzaamheid verschuldigd aan de leiding, technisch coördinator en het bestuur. Deze hebben het recht een lid wegens wangedrag uit te sluiten voor deelname aan maximum één les. Voor zwaardere feiten beslist het bestuur in samenspraak met leiding, coördinator en ouder een eventuele uitsluiting van de club. Bij uitsluiting worden de lidgelden niet terugbetaald.

Art.27 – Bij een geschil tussen leiding, lid, of ouder dient men de technisch coördinator te contacteren. (Gegevens TC zie document nuttige contacten in de onthaalbrochure)

Art.28 – Iedereen kan lid worden van Gymnastica, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging of huidskleur. De leiding zal er op toezien dat racistische opmerkingen en/of pestgedrag geen kans krijgen.

Art.29 – Het bestuur en leiding is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of beschadigingen van persoonlijke voorwerpen.

Art.30 – Het bestuur en het leidingteam van Gymnastica gaat ervan uit dat de materialen en toestellen eigendom zijn van de club en deze door de leden met respect dienen te worden behandeld.

Art.31- MELDINGSPLICHT:
Bij pesten, sexuele intimidatie, agressie of ander ongewenst gedrag in welke vorm dan ook heeft ieder van ons de plicht dit te melden aan een vertrouwenspersoon of lesgever of bestuur en er op toezien dat er gevolg aan wordt gegeven.

Word ook lid

Je kan 2 gratis proeflessen meevolgen.